بسته بندی آیین - کارتن زغال بامبو


کارتن بسته بندی زغال بامبو

کارتن بسته بندی زغال بامبو

با توجه به تولید زغال به کمک دستگاه های جدید و امکان تولید آن با خاک اره پوست گردو و پسته و... کمک زیادی به محیط زیست شده است

شروع مکالمه
جهت کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان آماده پاسخگویی می باشند